Ösüş taryhy
Senagat çözgüdi üçin sikloheksanon
Biz hakda
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

25 ýyldan gowrak himiýa senagaty tejribesi bolan Şandong Sinjiangye Himiýa senagaty kärhanasy, Hytaýyň Zibo şäherinde belli himiki we howply himiki önüm öndüriji we hyzmat üpjün ediji.Doly golçur kärhanasy, hainan sinjiangye söwda kärhanasy, himiki önümler üçin tehniki hyzmatlara we halkara işine ünsi jemleýär.

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0+

  Hyzmatdaşlyk müşderileri

 • 0+

  Maýa goýum zawodlary

 • 0+

  Zawodlar bilen hyzmatdaşlyk ediň

 • 0%

  Amatly nyrh

hyzmatymyz

hyzmaty öwreniş görkezişimiz

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

Iň soňky maglumatlarymyz

Pentaeritritol, özboluşly aýratynlyklary sebäpli dürli pudaklara giren köpugurly birleşme.Bu birleşme, C5H12O4 himiki formulasy bilen, durnukly we zäherli däl ak, kristal gatydyr.Köpugurlylygy we durnuklylygy ony dürli önüm öndürmekde gymmatly bir elemente öwürýär.Pentaertritolyň esasy ulanylyşynyň biri boýag, örtük we ýelim öndürmekde ulanylýan alkid rezinlerini öndürmekde.Pentaeritritiň ýag kislotalary bilen biri-biri bilen baglanyşmagy ukyby ony çydamly we uzak örtük döretmek üçin iň oňat komponent edýär.Bu örtükler ...
Erkek angidrid dürli pudaklarda köp sanly amaly tapan köpugurly himiki birleşme.Özboluşly aýratynlyklary we reaktiwligi ony köp sanly önüm öndürmekde gymmatly bir elemente öwürýär.Polimerlerden başlap, derman önümlerine çenli erkeklik angidrid dürli materiallaryň işleýşini we işleýşini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.Erkek angidridiň esasy ulanylyşynyň biri doýmadyk poliester rezinleri öndürmekde.Bu rezinler süýümli aýna bilen berkidilen plastmassalary, awtoulag zapas şaýlaryny we deňiz goşundylaryny öndürmekde giňden ulanylýar.Erkek angidridiň kopolimerizati geçmek ukyby ...
Iýmit konserwatory hökmünde we dürli senagat önümlerinde ulanylýan natriý metabisulfit, himiki birleşme, bütin dünýäde sözbaşy bolup gelýär.Azyk howpsuzlygyndaky ornundan daşky gurşawa ýetirýän täsirine çenli soňky habarlar natriý metabisulfitiň dünýämize täsir etmeginiň dürli usullaryny açdy.Iýmit howpsuzlygy pudagynda natriý metabisulfit saglyga bolup biljek täsirleri sebäpli ara alnyp maslahatlaşyldy.Düzgünnamalara laýyklykda ulanylanda adatça howpsuz diýlip ykrar edilse-de, onuň duýgurlygy ýa-da allergiýasy bolan adamlara edýän täsiri barada aladalar ýüze çykdy.Bu düzgünleşdirmäge itergi berdi ...
Köpugurly we giňden ulanylýan himiki birleşme bolan natriý metabisulfit, soňky döwürde dürli pudaklarda soňky çykyşy bilen tolkun döretdi.Bu güýçli antioksidant we konserwant iýmit gaýtadan işlemekde, suwy bejermekde we derman önümçiliginde oýun çalşygy boldy.Natriý metabisulfitiň soňky gazananlaryna we ulanylyşyna seredeliň.Azyk senagatynda natriý metabisulfit dürli iýmit önümleriniň täzeligini we hilini goramakda möhüm rol oýnaýar.Bakteriýalaryň we kömelekleriň ösmegini bökdemek ukyby ony guradylan miweleri, gök önümleri we deňiz önümlerini öndürmekde möhüm elemente öwürýär.Giçler ...
Natriý bisulfit azyk we içgi senagatynda köpugurly aýratynlyklary üçin köplenç ulanylýan himiki birleşme.Suwda ereýän we ýiti kükürt ysy bolan ak, kristal tozy.Bu birleşme dürli iýmit we içgi önümleriniň möhüm düzümine öwürýän güýçli azaldýan serişde we konserwatiwdir.Azyk senagatynda natriý bisulfitiň esasy wezipelerinden biri hem konserwatiw roludyr.Bakteriýalaryň, hamyrmanyň we galybyň ösmegini saklap, azyk önümleriniň ýaramlylyk möhletini uzaltmaga kömek edýär.Bu, sodiu bolan miweleri, gök önümleri we deňiz önümlerini gorap saklamakda aýratyn möhümdir ...
has giňişleýin gör