sahypa_banner

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
takmynan1

Kompaniýanyň tertibi

25 ýyldan gowrak himiýa senagaty tejribesi bolan Şandong Sinjiangye Himiýa senagaty kärhanasy, Hytaýyň Zibo şäherinde belli himiki we howply himiki önüm öndüriji we hyzmat üpjün ediji.Onuň doly golçur kärhanasy Hainan Sinjiangye TRADE Co., Ltd. himiki önümler üçin tehniki hyzmatlara we halkara işine ünsi jemleýär.

Maýa goýlan zawod esasan çig mal we hlor-aşgar, poliwinil hlorid, wodorod peroksid, elektrik stansiýalary we beýleki pudaklarda işleýär.Esasan gazet bisul dodakasy, Focastoriýa karary, Matif Bisufite, Dimet Berniniň "Andim", "antrawin" polity bolan "Andium" tydaş dänehat ştatynyň natli tikrýonat, ammijy, antrrafetony noýboniýa bikarfit Uminum hlorid, diisobuteronilrril azo, etanol, etilen glikol, trietilamin, suwuk aşgar, işjeňleşdirilen uglerod, glýukoza, toluen, natriý dihidrogen fosfat, kaliý dihidrogen fosfat, adip turşusy, ammiak sulfat, PVX rezin, ammiak Suw, kaustik soda, trisodium fosfat, kaliý gidroksidi, kaliý gidroksidi, kaliý gidroksidi , tetrahloroetan, gidratlanan hek, geksametilcyclotrisiloksan, gaplaýyş haltalary, ftor himiýa senagaty we ş.m.

On ýyldan gowrak işleýän howply harytlaryň himiki kärleri bar, Europeewropany, ABŞ-ny, Günorta-Gündogar Aziýany, Hindistany, Günorta Koreýany, Japanaponiýany, Günorta Afrikany we beýleki milli sebit bazarlaryny açdyk, abraýymyz we hyzmatlarymyz bar müşderiler tarapyndan öwüldi.

Toparymyz

Iş toparynyň güýçli hil we öwreniş ukyby bar, olar 24 sagadyň dowamynda müşderileriň soraglaryna jogap bererler, tehniki toparymyz hünär ýolbaşçylygynyň himiki önümçiligi pudagynda 30 ýyldan gowrak baý tejribeden ybarat.Önümiňiz üçin çözgütler berip bilerler.Mundan başga-da, siziň üçin aladasyz satyn alyş tejribesini gazanmak üçin satuwdan soň durnukly hyzmat toparymyz bar.

Biziň toparymyz1
Biziň toparymyz2
Biziň toparymyz3
Biziň toparymyz4

Logistika

Howply himiki serişdeleri daşamakda ýöriteleşen öz logistika kompaniýamyz bar we howply harytlary eksport etmekde bu baý tejribämiz bar.
Harytlaryňyzyň howpsuz daşalmagy üçin berk kepillik berýär.

Logistika1
Logistika2
Logistika3
Logistika4

Medeniýetimiz

Görüşimiz

Hytaýda iň ygtybarly himiki we howply harytlar bilen üpjün ediji bolmak

Biziň strategiýamyz

Bar bolan önümleri durnuklaşdyrmak esasynda, has köp himiki zawodlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli ösdüriň we müşderilerimize iň oňat önümler bilen hyzmat ediň.

Müşderi gatnaşyklary

Win-win we çeýe hyzmatdaşlyk düşünjesine esaslanýar.Elmydama müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýuň, diňe müşderileriň bähbitleriniň peýdalanyp biljekdigine ynanýarys.Müşderiniň gyzyklanmalary hemme zatdan ýokarydyr.

Adamlara gönükdirilen medeniýetimiz

Işgärler kärhananyň durmuş ganydyr, biz adamlara gönükdirilen, himiýa pudagynyň iň ökde, iň gowy satuw topary, hyzmat topary döredilmegini goldaýarys.Müşderilere rahat, täzeden satyn almak üçin aňsatlyk bilen satyn almaga rugsat beriň.