sahypa_banner

Organiki däl kislota

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Oba hojalygy üçin fosfor kislotasy 85%

    Oba hojalygy üçin fosfor kislotasy 85%

    Orfosfor kislotasy diýlip hem atlandyrylýan fosfor kislotasy, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan organiki däl kislotadyr.Ortaça güýçli kislotasy bar, himiki formulasy H3PO4, molekulýar agramy 97,995.Käbir üýtgäp durýan kislotalardan tapawutlylykda fosfor kislotasy durnukly we aňsatlyk bilen döwülmeýär, bu dürli programmalar üçin ygtybarly saýlama bolýar.Fosfor kislotasy gidroklor, kükürt ýa-da azot kislotalary ýaly güýçli bolmasa-da, sirke we bor turşulyklaryndan has güýçlidir.Mundan başga-da, bu kislota kislotanyň umumy häsiýetlerine eýedir we gowşak tribasik kislotasy hökmünde hereket edýär.Fosfor kislotasynyň gigroskopikdigini we howadan çyglylygy aňsatlyk bilen siňdirýändigini bellemelidiris.Mundan başga-da, gyzdyrylanda pirofosfor kislotasyna öwrülmäge mümkinçiligi bar, soňra suwuň ýitmegi ony metafosfor kislotasyna öwrüp biler.