sahypa_banner

Organiki aralyk

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Himiki araçylaryň sintezi üçin Tetrahidrofuran

  Himiki araçylaryň sintezi üçin Tetrahidrofuran

  Tetrahidrofuran (THF), tetrahidrofuran we 1,4 epoksibutan diýlip hem tanalýar, dürli pudaklaryň aýrylmaz bölegi bolan heterosiklik organiki birleşme.THF-iň himiki formulasy efirlere degişli we furanyň doly gidrogenleşmeginiň netijesidir C4H8O.Özboluşly aýratynlyklary ony dürli programmalar üçin meşhur saýlamaga öwürýär.

 • Diklorometan 99,99% Solventleri ulanmak üçin

  Diklorometan 99,99% Solventleri ulanmak üçin

  CH2Cl2 diýlip hem atlandyrylýan Diklorometan, birnäçe wezipesi bolan ýörite organiki birleşme.Bu reňksiz, arassa suwuklygyň efir bilen meňzeş üýtgeşik ysy bar, ony kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Köp sanly ýokary aýratynlyklary bilen dürli pudaklarda aýrylmaz bir bölege öwrüldi.

 • Dimetilformamid DMF Solvent ulanmak üçin reňksiz aç-açan suwuklyk

  Dimetilformamid DMF Solvent ulanmak üçin reňksiz aç-açan suwuklyk

  N, N-Dimetilformamid (DMF), dürli pudaklarda giňden ulanylýan we giňden ulanylýan reňksiz aç-açan suwuklyk.DMF, himiki formula C3H7NO, organiki birleşme we möhüm himiki çig mal.Ajaýyp çözüji häsiýetleri bilen bu önüm sansyz goýmalarda aýrylmaz bir maddadyr.Organiki ýa-da organiki däl birleşmeler üçin çözüji gerekmi, DMF idealdyr.

 • Sintetiki rezin üçin akrilonitril

  Sintetiki rezin üçin akrilonitril

  Akrilonitril, C3H3N himiki formulasy bilen köp sanly pudakda öz ornuny tapýan köpugurly organiki birleşme.Bu reňksiz suwuklygyň ysy bolup biler we ýokary ýangyjy bolup biler.Onuň buglary we howasy hatda partlaýjy garyndylary emele getirip biler, şonuň üçin oňa gaty seresaplylyk bilen çemeleşmeli.Şeýle-de bolsa, özboluşly aýratynlyklary we amaly programmalary ony dürli önüm öndürmekde möhüm elemente öwürýär.

 • Derman we pestisidler üçin araçylar üçin asetonitril

  Derman we pestisidler üçin araçylar üçin asetonitril

  Asetonitril, himiki gaýtadan işlemek zerurlyklaryňyza öwrüler.Bu reňksiz, aç-açan suwuklyk CH3CN ýa-da C2H3N himiki formulasyna eýedir we ajaýyp çözüji häsiýetlere eýe bolup, köp dürli organiki, organiki däl we gazly maddalary eritmek üçin ajaýyp çözgüt bolýar.Mundan başga-da, alkogol bilen ajaýyp çäklendirilmedik ýalňyşlygy, ony islendik laboratoriýa ýa-da önümçilik şertlerine aýrylmaz goşundy edýär.