sahypa_banner

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Pentaertritolyň köpugurly ulanylyşy

  Pentaertritolyň köpugurly ulanylyşy

  Pentaeritritol, özboluşly aýratynlyklary sebäpli dürli pudaklara giren köpugurly birleşme.Bu birleşme, C5H12O4 himiki formulasy bilen, durnukly we zäherli däl ak, kristal gatydyr.Köpugurlylygy we durnuklylygy ony gymmatly bir elemente öwürýär ...
  Koprak oka
 • Erkek angidridiň köpdürliligi: Goýmalar we peýdalar

  Erkek angidridiň köpdürliligi: Goýmalar we peýdalar

  Erkek angidrid dürli pudaklarda köp sanly amaly tapan köpugurly himiki birleşme.Özboluşly aýratynlyklary we reaktiwligi ony köp sanly önüm öndürmekde gymmatly bir elemente öwürýär.Polimerlerden başlap, derman önümlerine çenli erkeklik angidrid möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Natriý metabolizulfitiniň global täsiri: Soňky habarlara has ýakyndan serediň

  Natriý metabolizulfitiniň global täsiri: Soňky habarlara has ýakyndan serediň

  Iýmit konserwatory hökmünde we dürli senagat önümlerinde ulanylýan natriý metabisulfit, himiki birleşme, bütin dünýäde sözbaşy bolup gelýär.Azyk howpsuzlygyndaky ornundan daşky gurşawa ýetirýän täsirine çenli soňky habarlar natriý metabisunyň dürli usullaryny açdy ...
  Koprak oka
 • Natriý metabolizulfitine iň soňky giriş

  Natriý metabolizulfitine iň soňky giriş

  Köpugurly we giňden ulanylýan himiki birleşme bolan natriý metabisulfit, soňky döwürde dürli pudaklarda soňky çykyşy bilen tolkun döretdi.Bu güýçli antioksidant we konserwant iýmit gaýtadan işlemekde, suwy bejermekde we derman önümçiliginde oýun çalşygy boldy.Geliň ...
  Koprak oka
 • Azyk we içgi senagatynda natriý bisulfitiň roly

  Azyk we içgi senagatynda natriý bisulfitiň roly

  Natriý bisulfit azyk we içgi senagatynda köpugurly aýratynlyklary üçin köplenç ulanylýan himiki birleşme.Suwda ereýän we ýiti kükürt ysy bolan ak, kristal tozy.Bu birleşme güýçli azaldýan serişde we konserwatiw bolup, ony zerur bir madda edýär ...
  Koprak oka
 • Akril kislotanyň köpugurlylygy: Polimerlerden şahsy ideg

  Akril kislotanyň köpugurlylygy: Polimerlerden şahsy ideg

  Akril kislotasy önümçilikden başlap şahsy idegine çenli köp pudaklara öz ýoluny tapan köpugurly birleşme.Özboluşly aýratynlyklary ony dürli önümleriň gymmatly düzümine öwürýär we täze ulanyşlar ýüze çykarylandan soň ulanylyşy giňelýär.Iň köp ulanylýanlardan biri ...
  Koprak oka
 • Fosfor kislotasynyň täsiri: Ulanylyşyna we täsirlerine düşünmek

  Fosfor kislotasynyň täsiri: Ulanylyşyna we täsirlerine düşünmek

  Fosfor kislotasy dürli pudaklarda we amalyýetlerde möhüm rol oýnaýan möhüm himiki birleşme.Bu dökünleri, iýmitleri we içgileri, derman önümlerini öndürmekde, hatda arassalaýyş önümlerini öndürmekde-de ulanylýan mineral kislotadyr.Bu köptaraply ...
  Koprak oka
 • Natriý gidroksidiň güýji: Ulanylyşy we peýdalary

  Natriý gidroksidiň güýji: Ulanylyşy we peýdalary

  Natriý gidroksidi, kaustik soda diýlip hem atlandyrylýar, köp ulanylyşy we peýdasy bolan köpugurly we güýçli himiki birleşme.Senagat goşundylaryndan gündelik durmuş önümlerine çenli natriý gidroksidi dürli proseslerde we pudaklarda möhüm rol oýnaýar.Iň köp ulanylýanlardan biri o ...
  Koprak oka
 • Fosfor kislotasynyň saglyga we daşky gurşawa täsiri

  Fosfor kislotasynyň saglyga we daşky gurşawa täsiri

  Fosfor kislotasy azyk we içgi önümçiligi, oba hojalygy we arassalaýyş önümlerini öndürmek ýaly dürli pudaklarda köplenç ulanylýan himiki birleşme.Birnäçe möhüm maksatlara hyzmat etse-de, onuň adamyň saglygyna we daşky gurşawa edýän täsiri barada aladalar bar.In ...
  Koprak oka
 • Azyk we içgi senagatynda natriý metabolizfitiniň roly

  Azyk we içgi senagatynda natriý metabolizfitiniň roly

  Natriý metabisulfit azyk we içgi pudagynda giňden ulanylýan himiki birleşme.Konserwatiw, antioksidant we mikroblara garşy serişde hökmünde dürli maksatlara hyzmat edýär.Bu köptaraply birleşme köp iýmit we içgi önümleriniň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Ösýän fosfor kislotasy bazary: tendensiýalar we mümkinçilikler

  Ösýän fosfor kislotasy bazary: tendensiýalar we mümkinçilikler

  Fosfor kislotasy bazary oba hojalygy, azyk we içgi, derman önümleri ýaly dürli pudaklardan islegiň artmagy bilen ep-esli ösüşi başdan geçirýär.Fosfor kislotasy, mineral kislotasy, ilkinji nobatda e üçin zerur bolan fosfat dökünlerini öndürmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Adipik kislotanyň köpugurly goşundylary

  Adipik kislotanyň köpugurly goşundylary

  Ak kristal birleşme bolan adip turşusy, neýlon we beýleki polimerleriň önümçiliginde esasy maddadyr.Şeýle-de bolsa, onuň ulanylyşy sintetiki süýümleriň çäginden has uzakda ýerleşýär.Bu köptaraply birleşme, giň ulanylyşyny görkezip, dürli pudaklara çykdy.Biri...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6