sahypa_banner

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Himiýa senagaty üçin natriý metabolizit Na2S2O5

  Himiýa senagaty üçin natriý metabolizit Na2S2O5

  natriý metabisulfit (Na2S2O5), güýçli ysly ak ýa-da sary kristallar görnüşindäki organiki däl birleşme.Suwda gaty erär, suwly ergini kislotalydyr.Güýçli kislotalar bilen kontaktda natriý metabisulfit kükürt dioksidini boşadýar we degişli duzy emele getirýär.Şeýle-de bolsa, bu birleşmäniň uzak möhletli saklamak üçin amatly däldigini bellemelidiris, sebäbi howa täsir edende natriý sulfatyna okislener.

 • Azyk senagaty üçin natriý bisulfit ak kristal tozy

  Azyk senagaty üçin natriý bisulfit ak kristal tozy

  NaHSO3 formulasy bilen organiki däl birleşýän natriý bisulfit, kükürt dioksidiniň ýakymsyz ysy bolan ak kristal tozy bolup, esasan akartma, konserwatiw, antioksidant we bakteriýa inhibitory hökmünde ulanylýar.
  NaHSO3 himiki formulasy bilen natriý bisulfit, dürli pudaklarda köp ulanylýan möhüm organiki däl birleşme.Bu ak kristal poroşokda ýakymsyz kükürt dioksid ysy bolup biler, ýöne onuň artykmaçlyklary onuň öwezini dolmakdan has ýokarydyr.Önümiň beýanyna göz aýlalyň we onuň dürli aýratynlyklaryny öwreneliň.

 • Magniý oksidi

  Magniý oksidi

  Önümiň tertibi Magniý oksidi, organiki däl birleşme, himiki formula MgO, magniý oksidi, ion birleşmesi, otag temperaturasynda ak gaty.Magniý oksidi tebigatda magnezit görnüşinde bar we magniý eritmek üçin çig maldyr.Magniý oksidi ýokary ýangyna garşy we izolýasiýa häsiýetine eýedir.1000 above-dan ýokary temperatura ýakylandan soň kristallara öwrülip, ​​1500-2000 ° C çenli ýokarlanan ölen magniý oksidine (magneziýa) ýa-da sintezlenen magniý o ...
 • Ferrik däl alýumin sulfat

  Ferrik däl alýumin sulfat

  Önümiň görnüşi Daş görnüşi: ak reňkli kristal, flakanyň ululygy 0-15mm, 0-20mm, 0-50mm, 0-80mm.Çig materiallar: kükürt kislotasy, alýumin gidroksid we ş.m. Sypatlary: Bu önüm ak kristal bolup, suwda aňsat eräp bilýär, alkogolda eräp bilmeýär, suw ergini kislotaly, suwsuzlandyryş temperaturasy 86,5 is, kristal suwy ýitirmek üçin 250 heating gyzdyrýar, suwuk alýumin sulfat 300 to çenli gyzdyrylyp, çüýräp başlady.Ak kristallaryň merjen şöhlesi bilen suwuk madda.Tehniki görkeziji ITEMS SPECIFI ...
 • Ulotropin

  Ulotropin

  Önümiň tertibi C6H12N4 formulasy bilen geksametilenetetramin diýlip hem bilinýän Ulotropin, organiki birleşme.Bu önüm reňksiz, ýalpyldawuk hrustal ýa-da ak kristal tozy, ysy ýok diýen ýaly, ot, tüssesiz alaw, suwly ergin aç-açan aşgar reaksiýasy ýüze çykyp biler.Bu önüm suwda aňsatlyk bilen ereýär, etanolda ýa-da trihlorometanda ereýär, efirde biraz ereýär.Tehniki indeks amaly meýdany : 1.Heksametilenetetramin esasan r-iň bejeriş serişdesi hökmünde ulanylýar ...
 • Phtalik angidrid

  Phtalik angidrid

  Önümiň profili C8H4O3 himiki formulasy bilen organiki birleşme bolan Phtalik angidrid, ftal turşusy molekulalarynyň suwsuzlanmagy netijesinde emele gelen siklik kislotasy angidriddir.Bu ak kristal tozy, sowuk suwda eräp bilmeýän, gyzgyn suwda biraz ereýän, efir, etanolda, piridin, benzol, uglerod disulfidi we ş.m. eräp, möhüm organiki himiki çig maldyr.Ftalat plastifikatorlary, örtükler, sakarin, boýaglar we organiki kompou taýýarlamak üçin möhüm aralykdyr ...
 • Fosfor kislotasy 85%

  Fosfor kislotasy 85%

  Önümiň tertibi Fosfor kislotasy, ortofosfor kislotasy diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan organiki däl kislotadyr.Ortaça güýçli kislotasy bar, himiki formulasy H3PO4, molekulýar agramy 97,995.Käbir üýtgäp durýan kislotalardan tapawutlylykda fosfor kislotasy durnukly we aňsatlyk bilen döwülmeýär, bu dürli programmalar üçin ygtybarly saýlama bolýar.Fosfor kislotasy gidroklor, kükürt ýa-da azot kislotalary ýaly güýçli bolmasa-da, sirke we bor kislotasyndan güýçli ...
 • Himiki araçylaryň sintezi üçin Tetrahidrofuran

  Himiki araçylaryň sintezi üçin Tetrahidrofuran

  Tetrahidrofuran (THF), tetrahidrofuran we 1,4 epoksibutan diýlip hem tanalýar, dürli pudaklaryň aýrylmaz bölegi bolan heterosiklik organiki birleşme.THF-iň himiki formulasy efirlere degişli we furanyň doly gidrogenleşmeginiň netijesidir C4H8O.Özboluşly aýratynlyklary ony dürli programmalar üçin meşhur saýlamaga öwürýär.

 • Metaly bejermek üçin bariý hloridi

  Metaly bejermek üçin bariý hloridi

  BaCl2 himiki formulasy bolan organiki däl birleşme, Barium Hlorid, dürli pudaklarda oýun çalşygydyr.Bu ak kristal diňe bir suwda aňsat eremän, gidroklor turşusynda we azot kislotasynda hem biraz erär.Etanolda we efirde eräp bilmeýändigi sebäpli, taslamalaryňyza köp taraplylyk getirýär.Bariý hloridiň tapawutly aýratynlygy, çyglylygy siňdirmek ukybydyr we köp sanly programmada ygtybarly komponente öwrülýär.

 • Wodorod peroksid öndürmek üçin 2-etilantrakinon

  Wodorod peroksid öndürmek üçin 2-etilantrakinon

  2-Etilantrakinon (2-Etilantrakinon), bu organiki erginlerde açyk sary reňkli hrustal ereýär.Bu köptaraply birleşmäniň eriş nokady 107-111 ° C bolup, dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Plastmassa senagaty üçin Azodiisobutyronitrile

  Plastmassa senagaty üçin Azodiisobutyronitrile

  Azodiisobutyronitrile, etanol, efir, toluen we metanol ýaly köp organiki erginlerde ajaýyp erginine eýe bolan ak kristal tozydyr.Suwdaky eräp bilmezligi, uzak möhletli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edip, goşmaça durnuklylyk berýär.AIBN-iň arassalygy we yzygiderliligi ony takyklygy we takyk netijeleri talap edýän programmalar üçin iň oňat saýlama edýär.

 • Kaliý duzuny öndürmek üçin kaliý gidroksidi

  Kaliý duzuny öndürmek üçin kaliý gidroksidi

  Kaliý gidroksidi (KOH), KOH himiki formulasy bilen möhüm organiki däl birleşme.Güýçli aşgarlygy bilen tanalýan dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Bu köpugurly birleşme, 0,1 mol / L ergininde pH 13.5 bolýar we bu dürli amaly goşundylar üçin täsirli esas bolup durýar.Kaliý gidroksidi suwda we etanda ajaýyp erginlilige eýedir we howadan çyglylygy siňdirip, ony dürli ugurlarda gymmatly baýlyga öwürýär.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5