sahypa_banner

Alkali

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Örtük senagaty üçin Pentaeritritol 98%

  Örtük senagaty üçin Pentaeritritol 98%

  Pentaeritritol dürli pudaklarda giňden ulanylýan organiki birleşme.Himiki formulasy C5H12O4 bolup, ajaýyp köp taraplylygy bilen tanalýan poliol organiki maşgalasyna degişlidir.Bu ak kristal poroşok diňe bir ýangyjy bolman, eýsem umumy organikler tarapyndan aňsatlyk bilen tassyklanýar we köp önümçilik prosesinde gymmatly madda bolýar.

 • Poliester süýümi öndürmek üçin etilen glikol

  Poliester süýümi öndürmek üçin etilen glikol

  Etilen glikol, etilen glikol ýa-da EG diýlip hem bilinýär, ähli çözüji we antifriz talaplary üçin iň oňat çözgütdir.Himiki formulasy (CH2OH) 2 ony iň ýönekeý diol edýär.Bu ajaýyp birleşme reňksiz, yssyz, süýji suwuklygyň yzygiderliligine we haýwanlara az zäherliligine eýe.Mundan başga-da, suw we aseton bilen gaty ýalňyş, köp sanly programmada garyşmagy we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

 • Boýag senagaty üçin izopropanol

  Boýag senagaty üçin izopropanol

  Isopropanol (IPA), 2-propanol diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly organiki birleşme.IPA-nyň himiki formulasy n-propanolyň izomeridir we reňksiz aç-açan suwuklyk C3H8O.Etanol bilen asetonyň garyndysyna meňzeýän üýtgeşik ys bilen häsiýetlendirilýär.Mundan başga-da, IPA suwda ýokary erginlilige eýedir we etanol, efir, benzol we hloroform ýaly dürli organiki erginlerde eräp biler.

 • Neopentil glikol doýmadyk rezin üçin 99%

  Neopentil glikol doýmadyk rezin üçin 99%

  Neopentil Glikol (NPG) dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly, ýokary hilli birleşme.NPG, gigroskopiki aýratynlyklary bilen tanalýan yssyz ak kristal gaty bolup, onda ulanylýan önümleriň has uzak saklanmagyny üpjün edýär.

 • Organiki sintez üçin izopropanol

  Organiki sintez üçin izopropanol

  n-Propanol (1-propanol hem diýilýär) dürli pudaklarda giňden ulanylýan möhüm organiki birleşme.Molekulýar agramy 60.10 bolan bu arassa, reňksiz suwuklyk, CH3CH2CH2OH ýönekeý gurluş formulasyna we C3H8O molekulýar formulasyna eýedir we ajaýyp häsiýetlere eýedir.Adaty temperatura we basyş şertlerinde n-propanol suwda, etanda we efirde ajaýyp erginini görkezýär we köp sanly amaly üçin amatly edýär.

 • Senagat taýdan ulanmak üçin etanol 99%

  Senagat taýdan ulanmak üçin etanol 99%

  Etanol, etanol diýlip hem tanalýar, dürli pudaklarda giňden ulanylýan organiki birleşme.Bu üýtgäp durýan reňksiz aç-açan suwuklygyň pes zäherliligi bar we arassa önümi göni iýip bolmaz.Şeýle-de bolsa, onuň suwly ergini, birneme ysly we birneme süýji tagamly özboluşly şerabyň ysyna eýe.Etanol gaty ýangyjy we howa bilen kontaktda partlaýjy garyndylary emele getirýär.Ajaýyp erginine eýe, islendik mukdarda suw bilen ýalňyşyp bilýär we hloroform, efir, metanol, aseton we ş.m. ýaly bir topar organiki erginler bilen ýalňyş bolup biler.

 • Kislota bitaraplaýjy üçin natriý gidroksid99%

  Kislota bitaraplaýjy üçin natriý gidroksid99%

  Natriý gidroksidi, Kaustik soda diýlip hem atlandyrylýar.Bu organiki däl birleşme NaOH himiki formulasyna eýedir we dürli pudaklarda möhüm gurluş bölegi bolup durýar.Natriý gidroksidi güýçli aşgarlygy bilen tanalýar we ony kislotany zyýansyzlandyryjy edýär.Mundan başga-da, bir topar programma üçin täsirli çözgütleri üpjün edip, çylşyrymly maskalaýjy we çökdüriji serişde hökmünde çykyş edýär.