sahypa_banner

Organiki däl birleşme

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Azyk senagaty üçin natriý bisulfit ak kristal tozy

  Azyk senagaty üçin natriý bisulfit ak kristal tozy

  NaHSO3 formulasy bilen organiki däl birleşýän natriý bisulfit, kükürt dioksidiniň ýakymsyz ysy bolan ak kristal tozy bolup, esasan akartma, konserwatiw, antioksidant we bakteriýa inhibitory hökmünde ulanylýar.
  NaHSO3 himiki formulasy bilen natriý bisulfit, dürli pudaklarda köp ulanylýan möhüm organiki däl birleşme.Bu ak kristal poroşokda ýakymsyz kükürt dioksid ysy bolup biler, ýöne onuň artykmaçlyklary onuň öwezini dolmakdan has ýokarydyr.Önümiň beýanyna göz aýlalyň we onuň dürli aýratynlyklaryny öwreneliň.

 • Magniý oksidi

  Magniý oksidi

  Önümiň tertibi Magniý oksidi, organiki däl birleşme, himiki formula MgO, magniý oksidi, ion birleşmesi, otag temperaturasynda ak gaty.Magniý oksidi tebigatda magnezit görnüşinde bar we magniý eritmek üçin çig maldyr.Magniý oksidi ýokary ýangyna garşy we izolýasiýa häsiýetine eýedir.1000 above-dan ýokary temperatura ýakylandan soň kristallara öwrülip, ​​1500-2000 ° C çenli ýokarlanan ölen magniý oksidine (magneziýa) ýa-da sintezlenen magniý o ...
 • Ferrik däl alýumin sulfat

  Ferrik däl alýumin sulfat

  Önümiň görnüşi Daş görnüşi: ak reňkli kristal, flakanyň ululygy 0-15mm, 0-20mm, 0-50mm, 0-80mm.Çig materiallar: kükürt kislotasy, alýumin gidroksid we ş.m. Sypatlary: Bu önüm ak kristal bolup, suwda aňsat eräp bilýär, alkogolda eräp bilmeýär, suw ergini kislotaly, suwsuzlandyryş temperaturasy 86,5 is, kristal suwy ýitirmek üçin 250 heating gyzdyrýar, suwuk alýumin sulfat 300 to çenli gyzdyrylyp, çüýräp başlady.Ak kristallaryň merjen şöhlesi bilen suwuk madda.Tehniki görkeziji ITEMS SPECIFI ...
 • Metaly bejermek üçin bariý hloridi

  Metaly bejermek üçin bariý hloridi

  BaCl2 himiki formulasy bolan organiki däl birleşme, Barium Hlorid, dürli pudaklarda oýun çalşygydyr.Bu ak kristal diňe bir suwda aňsat eremän, gidroklor turşusynda we azot kislotasynda hem biraz erär.Etanolda we efirde eräp bilmeýändigi sebäpli, taslamalaryňyza köp taraplylyk getirýär.Bariý hloridiň tapawutly aýratynlygy, çyglylygy siňdirmek ukybydyr we köp sanly programmada ygtybarly komponente öwrülýär.

 • Kaliý duzuny öndürmek üçin kaliý gidroksidi

  Kaliý duzuny öndürmek üçin kaliý gidroksidi

  Kaliý gidroksidi (KOH), KOH himiki formulasy bilen möhüm organiki däl birleşme.Güýçli aşgarlygy bilen tanalýan dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Bu köpugurly birleşme, 0,1 mol / L ergininde pH 13.5 bolýar we bu dürli amaly goşundylar üçin täsirli esas bolup durýar.Kaliý gidroksidi suwda we etanda ajaýyp erginlilige eýedir we howadan çyglylygy siňdirip, ony dürli ugurlarda gymmatly baýlyga öwürýär.

 • Strontium karbonat senagat derejesi

  Strontium karbonat senagat derejesi

  SrCO3 himiki formulasy bilen Strontium karbonat, dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly organiki däl birleşme.Bu ak poroşok ýa-da granula yssyz we tagamsyz bolup, ony dürli programmalar üçin ideal edýär.Strontium karbonat reňkli telewizor katod şöhle turbalaryny, elektromagnitleri, strontium ferritini, feýerwerkleri, floresan aýna, signal alawlaryny we ş.m. öndürmek üçin esasy çig maldyr. Mundan başga-da, beýleki strontium duzlaryny öndürmekde möhüm elementdir. ulanylyşy.

 • Senagat üçin wodorod peroksid

  Senagat üçin wodorod peroksid

  Wodorod peroksid H2O2 himiki formulasy bilen köp wezipeli organiki däl birleşme.Arassa ýagdaýynda, islendik mukdarda suw bilen aňsatlyk bilen garylyp bilinýän açyk gök ýaprakly suwuklykdyr.Güýçli oksidleýji häsiýetleri bilen tanalýan wodorod peroksid köp sanly ulanylmagy sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Senagat taýdan ulanmak üçin bariý gidroksidi

  Senagat taýdan ulanmak üçin bariý gidroksidi

  Barium gidroksidi!Ba (OH) 2 formulasy bilen bu organiki däl birleşme, dürli amaly goşundylar bilen köpugurly madda.Ak kristal tozy, suwda aňsat ereýär, etanol we suwuk kislota, köp maksatly.

 • Pestisidler üçin tionil hlorid

  Pestisidler üçin tionil hlorid

  Tionil hloridiň himiki formulasy ýörite organiki däl birleşme bolup, dürli pudaklarda ulanylýar SOCl2.Bu reňksiz ýa-da sary suwuklygyň güýçli ysy bar we aňsatlyk bilen kesgitlenýär.Tionil hlorid, benzol, hloroform we tetrahlorid ýaly organiki erginlerde erär.Şeýle-de bolsa, suwuň barlygynda gidroliz edýär we gyzdyrylanda çüýrär.

 • Derman ýa-da iýmit üçin kalsiý gidroksidi

  Derman ýa-da iýmit üçin kalsiý gidroksidi

  Kalsiý gidroksidi, adatça gidratlanan hek ýa-da süýümli hek diýilýär.Bu organiki däl birleşmäniň himiki formulasy Ca (OH) 2, molekulýar agramy 74,10, ak altyburçly poroşok kristalydyr.Dykyzlygy 2,243g / cm3, CaO öndürmek üçin 580 ° C-de suwsuzlanýar.Köp sanly amaly we köp wezipeli aýratynlyklary bilen kalsiý gidroksidimiz dürli pudaklarda hökmany zat.

 • Keram senagaty üçin bariý karbonat 99,4% ak ​​poroşok

  Keram senagaty üçin bariý karbonat 99,4% ak ​​poroşok

  Bariý karbonat, BaCO3 himiki formulasy, molekulýar agramy 197.336.Ak poroşok.Suwda eremeýär, dykyzlygy 4.43g / cm3, eriş nokady 881 ℃.1450 ° C-de bölünmek kömürturşy gazyny çykarýar.Kömürturşy gazyny öz içine alýan suwda birneme ereýär, ýöne ammiak hloridinde ýa-da ammiak nitrat ergininde eräp, uglerod dioksidini çykarmak üçin gidroklor kislotasynda eräp bilýän azot kislotasy emele gelýär.Zäherli.Elektronika, gurallar, metallurgiýa pudagynda ulanylýar.Feýerwerk taýýarlamak, signal gabyklaryny, keramiki örtükleri, optiki aýna esbaplaryny öndürmek.Gemrijiler, suw arassalaýjy we doldurgyç hökmünde hem ulanylýar.

  Bariý karbonat, BaCO3 himiki formulasy bilen möhüm organiki däl birleşme.Suwda eremeýän, ýöne güýçli kislotalarda aňsatlyk bilen ereýän ak poroşok.Bu köpugurly birleşme, özboluşly aýratynlyklary sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

  Bariý karbonatyň molekulýar agramy 197.336.Dykyzlygy 4.43g / sm3 bolan inçe ak poroşok.881 ° C ereýän nokady bar we 1450 ° C-de dargap, kömürturşy gazyny bölüp çykarýar.Suwda gaty eräp bilmese-de, kömürturşy gazyny öz içine alýan suwda az erginini görkezýär.Şeýle hem ammiak hloridinde ýa-da ammiak nitrat ergininde ereýän toplumlary emele getirip biler.Mundan başga-da, gidroklor kislotasynda we azot kislotasynda aňsat eräp, kömürturşy gazyny bölüp çykarýar.

 • Dökün üçin granulýar ammiak sulfat

  Dökün üçin granulýar ammiak sulfat

  Ammiak sulfaty topragyň saglygyna we ekinleriň ösmegine uly täsir edip biljek gaty köpugurly we täsirli dökün.Bu organiki däl maddanyň himiki formulasy (NH4) 2SO4, reňksiz hrustal ýa-da ak granuladyr, ysy ýok.Ammiak sulfatynyň 280 ° C-den ýokary çüýreýändigini we seresaplylyk bilen işlemelidigini bellemelidiris.Mundan başga-da, onuň suwda erginligi 0 ° C-de 70,6 g, 100 ° C-de 103,8 g bolýar, ýöne etanolda we asetonda eräp bilmeýär.

  Ammiak sulfatynyň özboluşly aýratynlyklary himiki düzüminden has ýokarydyr.Bu birleşmäniň 0,1mol / L konsentrasiýasy bolan suwly erginiň pH bahasy 5,5 bolup, topragyň kislotasyny sazlamak üçin örän amatlydyr.Mundan başga-da, otnositel dykyzlygy 1,77, refraktiw görkezijisi 1,521.Bu häsiýetler bilen ammiak sulfaty topragyň şertlerini gowulandyrmak we ekin hasylyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp çözgütdigini subut etdi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2