sahypa_banner

Organiki birleşmeler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Ulotropin

  Ulotropin

  Önümiň tertibi C6H12N4 formulasy bilen geksametilenetetramin diýlip hem bilinýän Ulotropin, organiki birleşme.Bu önüm reňksiz, ýalpyldawuk hrustal ýa-da ak kristal tozy, ysy ýok diýen ýaly, ot, tüssesiz alaw, suwly ergin aç-açan aşgar reaksiýasy ýüze çykyp biler.Bu önüm suwda aňsatlyk bilen ereýär, etanolda ýa-da trihlorometanda ereýär, efirde biraz ereýär.Tehniki indeks amaly meýdany : 1.Heksametilenetetramin esasan r-iň bejeriş serişdesi hökmünde ulanylýar ...
 • Phtalik angidrid

  Phtalik angidrid

  Önümiň profili C8H4O3 himiki formulasy bilen organiki birleşme bolan Phtalik angidrid, ftal turşusy molekulalarynyň suwsuzlanmagy netijesinde emele gelen siklik kislotasy angidriddir.Bu ak kristal tozy, sowuk suwda eräp bilmeýän, gyzgyn suwda biraz ereýän, efir, etanolda, piridin, benzol, uglerod disulfidi we ş.m. eräp, möhüm organiki himiki çig maldyr.Ftalat plastifikatorlary, örtükler, sakarin, boýaglar we organiki kompou taýýarlamak üçin möhüm aralykdyr ...
 • Fosfor kislotasy 85%

  Fosfor kislotasy 85%

  Önümiň tertibi Fosfor kislotasy, ortofosfor kislotasy diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan organiki däl kislotadyr.Ortaça güýçli kislotasy bar, himiki formulasy H3PO4, molekulýar agramy 97,995.Käbir üýtgäp durýan kislotalardan tapawutlylykda fosfor kislotasy durnukly we aňsatlyk bilen döwülmeýär, bu dürli programmalar üçin ygtybarly saýlama bolýar.Fosfor kislotasy gidroklor, kükürt ýa-da azot kislotalary ýaly güýçli bolmasa-da, sirke we bor kislotasyndan güýçli ...
 • Plastmassa senagaty üçin Azodiisobutyronitrile

  Plastmassa senagaty üçin Azodiisobutyronitrile

  Azodiisobutyronitrile, etanol, efir, toluen we metanol ýaly köp organiki erginlerde ajaýyp erginine eýe bolan ak kristal tozydyr.Suwdaky eräp bilmezligi, uzak möhletli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edip, goşmaça durnuklylyk berýär.AIBN-iň arassalygy we yzygiderliligi ony takyklygy we takyk netijeleri talap edýän programmalar üçin iň oňat saýlama edýär.

 • Kauçuk öndürmek üçin metenamin

  Kauçuk öndürmek üçin metenamin

  Geksametilenetetramin diýlip hem bilinýän metenamin, dürli pudaklarda öwrülişik döredýän ýörite organiki birleşme.Bu ajaýyp madda, C6H12N4 molekulýar formulasyna eýedir we täsirli goşundylar we peýdalar bar.Resinler we plastmassalary bejermek serişdesi hökmünde ulanmakdan başlap, aminoplastlar üçin katalizator we üfleýji serişde hökmünde urotropin dürli önümçilik zerurlyklary üçin köp taraply çözgütleri üpjün edýär.

 • Tetrahloretilen, senagat meýdany üçin 99,5% reňksiz suwuklyk

  Tetrahloretilen, senagat meýdany üçin 99,5% reňksiz suwuklyk

  Perkloretilen diýlip hem atlandyrylýan Tetrahloretilen, C2Cl4 formulasy bilen organiki birleşme we reňksiz suwuklykdyr.

 • Senagat pudagy üçin dimetil karbonat

  Senagat pudagy üçin dimetil karbonat

  Dimetil karbonat (DMC), dürli pudaklarda birnäçe artykmaçlygy hödürleýän köpugurly organiki birleşme.DMC-iň himiki formulasy pes zäherliligi, ajaýyp daşky gurşaw öndürijiligi we giň ulanylyşy bilen himiki çig mal bolan C3H6O3.Organiki sintezde möhüm aralyk hökmünde DMC-iň molekulýar gurluşy, dürli reaktiw häsiýetlere eýe bolan karbonil, metil we metoksi ýaly funksional toparlary öz içine alýar.Howpsuzlyk, amatlylyk, minimal hapalanmak we transport aňsatlygy ýaly ajaýyp häsiýetler DMC-ni durnukly çözgüt gözleýän öndürijiler üçin özüne çekiji saýýar.

 • Trihloretilen, çözüji üçin reňksiz aç-açan suwuklyk

  Trihloretilen, çözüji üçin reňksiz aç-açan suwuklyk

  Trihloretilen, organiki birleşme, himiki formula C2HCl3, etilen molekulasy 3 wodorod atomy hlor we emele gelen birleşmeler, reňksiz aç-açan suwuk, suwda eremeýän, etanolda ereýän, efirde, esasan organiki erginlerde eräp bilýän birleşmelerdir. çözüji hökmünde ulanylýar, peselmek, doňmak, pestisidler, ysly zatlar, rezin senagaty, matalary ýuwmak we ş.m.

  Trihloretilen, C2HCl3 himiki formulasy bilen organiki birleşme, reňksiz we aç-açan suwuklykdyr.Etilen molekulalarynda üç sany wodorod atomyny hlor bilen çalyşmak arkaly sintez edilýär.Güýçli erginligi bilen Trihloretilen köp organiki erginlerde eräp biler.Dürli pudaklar üçin, esasanam polimerleriň, hlorlanan rezin, sintetiki kauçuk we sintetiki rezin sintezinde möhüm himiki çig mal bolup hyzmat edýär.Şeýle-de bolsa, zäherliligi we kanserogenligi sebäpli Trihloretileni seresaplylyk bilen dolandyrmak möhümdir.

 • Solventleri ulanmak üçin 1, 1, 2, 2-Tetrahloroetan

  Solventleri ulanmak üçin 1, 1, 2, 2-Tetrahloroetan

  Tetrahloroetan.Hloroform ýaly ysly bu reňksiz suwuklyk diňe bir umumy çözüji bolman, eýsem dürli pudaklaryň möhüm bölegine öwrülýän köp sanly amaly bar.Tetrahloroetan, ýangyjy däl häsiýetleri bilen, zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly we ygtybarly çözgüdi üpjün edýär.

 • Metil metakrilat / polimetil metakrilat üçin aseton sianohidrin

  Metil metakrilat / polimetil metakrilat üçin aseton sianohidrin

  Sianopropanol ýa-da 2-gidroksiisobutyronitril ýaly daşary ýurt atlary bilen tanalýan aseton sianohidrin, C4H7NO himiki formulasy we molekulýar agramy 85.105 bolan esasy himiki birleşme.CAS belgisi 75-86-5 we EINECS belgisi 200-909-4 bilen bellige alnan bu reňksiz açyk sary suwuklyk köp taraply we dürli pudaklarda amaly tapýar.