sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Oba hojalygy üçin fosfor kislotasy 85%

Orfosfor kislotasy diýlip hem atlandyrylýan fosfor kislotasy, dürli pudaklarda köplenç ulanylýan organiki däl kislotadyr.Ortaça güýçli kislotasy bar, himiki formulasy H3PO4, molekulýar agramy 97,995.Käbir üýtgäp durýan kislotalardan tapawutlylykda fosfor kislotasy durnukly we aňsatlyk bilen döwülmeýär, bu dürli programmalar üçin ygtybarly saýlama bolýar.Fosfor kislotasy gidroklor, kükürt ýa-da azot kislotalary ýaly güýçli bolmasa-da, sirke we bor turşulyklaryndan has güýçlidir.Mundan başga-da, bu kislota kislotanyň umumy häsiýetlerine eýedir we gowşak tribasik kislotasy hökmünde hereket edýär.Fosfor kislotasynyň gigroskopikdigini we howadan çyglylygy aňsatlyk bilen siňdirýändigini bellemelidiris.Mundan başga-da, gyzdyrylanda pirofosfor kislotasyna öwrülmäge mümkinçiligi bar, soňra suwuň ýitmegi ony metafosfor kislotasyna öwrüp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Emläk Bölüm Gymmatlyk
Hroma 20
H3PO4 % ≥ 85
Cl- % ≤ 0.0005
SO42- % ≤ 0.003
Fe % ≤ 0.002
As % ≤ 0.0001
pb % ≤ 0.001

Ulanylyşy

Fosfor kislotasynyň köp taraplylygy ony dürli pudaklarda, esasanam derman, azyk we dökün önümçiliginde zerur edýär.Derman pudagynda, poslama garşy serişde we diş we ortopediki amallaryň düzümi hökmünde giňden ulanylýar.Iýmit goşundysy hökmünde önümiň durnukly hilini üpjün edýär.Fosfor kislotasy elektrokimiki impedans spektroskopiýasynda (EDIC) we dürli senagat proseslerinde elektrolit, akym we dispersant hökmünde ulanylýar.Onuň poslaýjy aýratynlyklary ony senagat arassalaýjylary üçin täsirli çig mal edýär, oba hojalygynda fosfor kislotasy dökünleriň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Mundan başga-da, öý arassalaýyş önümlerinde möhüm birleşme bolup, himiki serişde hökmünde ulanylýar.

Jemläp aýtsak, fosfor kislotasy dürli pudaklarda giňden ulanylýan aýrylmaz köpugurly birleşme.Durnukly we üýtgemeýän tebigaty, ortaça kislotasy bilen utgaşyp, köp programmalar üçin ilkinji saýlawy edýär.Fosfor kislotasynyň köp ulanylyşy, derman önümlerinden başlap, iýmit goşundylaryna, diş amallaryndan başlap dökün önümçiligine çenli önümçilikde we gündelik durmuşda möhümdigini subut edýär.Kaustiki, elektrolit ýa-da arassalaýjy madda hökmünde bolsun, bu kislota täsirliligini we ygtybarlylygyny subut etdi.Köp sanly amaly we peýdaly häsiýetleri bilen fosfor kislotasy birnäçe pudakda gymmatly baýlykdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň