sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Solventleri ulanmak üçin 1, 1, 2, 2-Tetrahloroetan

Tetrahloroetan.Hloroform ýaly ysly bu reňksiz suwuklyk diňe bir umumy çözüji bolman, eýsem dürli pudaklaryň möhüm bölegine öwrülýän köp sanly amaly bar.Tetrahloroetan, ýangyjy däl häsiýetleri bilen, zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly we ygtybarly çözgüdi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
Arassalyk %

≥99.5%

99.63

Üýtgäp durmaýan mesele % ≤0.01% 0.004
Hlorid % ≤0.3% 0.12
Suw % ≤0.01% 0.003
PH 5-6 5.6

Ulanylyşy

Çekdiriji hökmünde tetrahloroetan bahasyna ýetip bolmajak önüm boldy.Ajaýyp tölege ukyplylygy ony himiki reaksiýalar, önümçilik prosesleri we arassalaýyş goşundylary üçin ideal edýär.Hapalary çykarmak, gaty maddalary eritmek ýa-da näzik ýüzleri arassalamak zerurmy, tetrahloroetan siziň jogabyňyzdyr.Onuň ýokary kuwwatlylygy we ýokary arassalygy her gezek optimal netijeleri üpjün edýär.

Tetrahloroetan, çözüji häsiýetlerinden başga-da dürli pudaklarda täsirli ekstrakt hökmünde ulanylýar.Aýry-aýry maddalary bölmek we jemlemek ukyby ony derman we gözleg laboratoriýalarynda aýrylmaz gural edýär.Bu kuwwatly ukyp, alymlara we hünärmenlere innowasion dermanlaryň we beýleki möhüm açyşlaryň ösüşini öňe sürüp biljek arassa birleşmeleri we efir ýaglaryny almaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, tetrahloroetan örän täsirli insektisid we gerbisiddigini subut etdi.Onuň zäherliligi, umumy oba hojalygynyň kynçylyklaryny çözmegi üpjün edip, islenmeýän mör-möjekleriň we gödek otlaryň ýok edilmegini üpjün edýär.Bu häsiýet tetrahloroetany zyýankeşlere garşy göreş formulalarynyň we baglarda, fermalarda we beýleki oba hojalygynda ulanylýan haşal otlara garşy önümleriň möhüm bölegi edýär.

Tetrahloroetanyň köp artykmaçlygy bar bolsa-da, potensial howplary sebäpli seresaplylyk bilen işlemeli.Käbir maddalara (metal natriý we kaliý ýaly) täsir etmek partlamaga sebäp bolup biler we suw bilen aragatnaşygyň çüýremegine sebäp bolup biler.Muňa garamazdan, howpsuzlyk düzgünlerine laýyklykda jogapkärçilikli ulanylanda, tetrahloroetan islenýän netijelere ýetmek üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlyk bolup biler.

Sözümiň ahyrynda, Tetrahloroetan garaşylýandan has ýokary we täsirli önümdir.Ygtybarly çözüji, ýokary täsirli ekstrakt ýa-da güýçli insektisid / gerbisid gerek bolsa-da, tetrahloroetan zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.Onuň ajaýyp tölege ukyplylygy, çykarylyşy we zyýankeşlere we haşal otlara garşy täsiri ony dürli senagat we oba hojalygy üçin möhüm saýlama edýär.Howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün etmek bilen ýokary netijeleri bermek üçin tetrahloroetana ynanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň