sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Metil metakrilat / polimetil metakrilat üçin aseton sianohidrin

Sianopropanol ýa-da 2-gidroksiisobutyronitril ýaly daşary ýurt atlary bilen tanalýan aseton sianohidrin, C4H7NO himiki formulasy we molekulýar agramy 85.105 bolan esasy himiki birleşme.CAS belgisi 75-86-5 we EINECS belgisi 200-909-4 bilen bellige alnan bu reňksiz açyk sary suwuklyk köp taraply we dürli pudaklarda amaly tapýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Daş görnüşi Reňksiz açyk sary suwuklyk
Mazmuny 99.5%
Ereýän nokat −19 ° C (ýakylýar)
Gaýnama nokady 82 ° C23 mm Hg (litr)
Dykyzlygy 25 ° C-de 0,932 g / mL (litr)
refraktiw görkeziji n 20 / D 1.399 (litr)
ýanyp duran nokat 147 ° F.

Ulanylyşy

Aseton sianohidriniň esasy ulanyşlaryndan biri, Metil metakrilaty (MMA) we polimetil metakrilaty (PMMA) öndürmek üçin çig maldyr.Bu materiallar plastmassa, örtük we ýelim öndürmekde giňden ulanylýar.Aseton sianohidrin, ýokary hilli we çydamly ahyrky önümleri ösdürmäge mümkinçilik berýän önümçilik prosesinde möhüm aralyk bolup hyzmat edýär.

Mundan başga-da, bu himiki birleşme täsirli örtük goşundysy bolup hyzmat edýär.Suwda çözülişi we beýleki organiki erginlerde aňsat çözülişi, örtükleriň işleýşini we häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin ideal komponente öwrülýär.Metal, agaç ýa-da plastmassa ýüzler üçin bolsun, aseton sianohidrin ajaýyp ýelmeşmegi we çydamlylygy üpjün edýär, wagt synagyna çydamly ýokary derejeli pellehana üpjün edýär.

Mundan başga-da, aseton sianohidrin organiki aýna önümçiliginde giňden ulanylýar, adatça pleksiglas ýa-da perspeks diýilýär.Bu aç-açan, ýeňil we täsire çydamly material awtoulag, gurluşyk we elektronika ýaly dürli pudaklarda amaly tapýar.Aseton sianohidrin, önümçilikde möhüm aýdyňlyk we güýç bilen ýokary hilli organiki aýnanyň öndürilmegini üpjün etmekde möhüm gurluş bolup hyzmat edýär.

Mundan başga-da, aseton sianohidrin pestisidler we insektisidler öndürmekde esasy düzüm bölegi bolup hyzmat edýär.Özboluşly himiki aýratynlyklary zyýankeşlere garşy göreşde we ekinleri goramakda ýokary täsir edýär.Oba hojalygynda ulanylýan giň gerimi bilen aseton sianohidrin azyk howpsuzlygyny üpjün etmekde we ekinleri goramakda möhüm rol oýnaýar.

Sözümiň ahyrynda, aseton sianohidrin ajaýyp himiki birleşme bolup, dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Plastmassa we örtük öndürmek üçin çig mal bolup hyzmat etmekden başlap, organiki aýna we pestisidleri öndürmekde möhüm komponent bolmakdan başlap, köpugurlylygy ony aýrylmaz önüme öwürýär.Ajaýyp öndürijiligi we dürli görnüşli goşundylary bilen, köp sanly önümçilik zerurlyklarynyň çözgüdi.Önümleriňiziň we amallaryňyzyň doly mümkinçiligini açmak üçin aseton sianohidriniň ygtybarlylygyna we işleýşine bil baglaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň