sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Senagat çözgüdi üçin sikloheksanon

Sikloheksanon, C6H10O himiki formulasy bilen, dürli pudaklarda ulanylýan güýçli we köpugurly organiki birleşme.Bu doýgun siklik keton özboluşly, sebäbi alty agzaly halka gurluşynda karbonil uglerod atomy bar.Özboluşly toprakly we ysly ysy bolan açyk, reňksiz suwuklyk, ýöne fenolyň yzlary bolup biler.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen hapalara sezewar bolanda, bu birleşmäniň suwly akdan çal sary reňkde üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.Mundan başga-da, hapalar öndürilende onuň ysy güýçlenýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Netije
Daş görnüşi Reňksiz suwuklyk
Dykyzlygy g / sm3

0.946-0.947

Arassalyk % 99.5min
Çyglylyk % 0.08max
Hromatiklik (Hazen şäherinde) (Pt-Co) ≤ 15max
Aldegidiň mazmuny (formaldegid hökmünde) % 0.005max
Kislota (sirke kislotasy ýaly) % 0.01max

Ulanylyşy

Sikloheksanonyň esasy aýratynlyklaryndan biri, möhüm himiki çig mal hökmünde onuň orny.Neýlon, kaprolaktam we adip turşusyny öndürmekde esasy aralykdyr.Bu birleşmeler dokma we teker şnurlaryndan başlap, awtoulag zapas şaýlaryna we plastmassa gaplamalara çenli köp sanly senagat we sarp ediş harytlarynyň önümçiliginiň möhüm bölegi bolup durýar.Bu, “Sikloheksanonyň” dünýä önümçilik pudagynda ähmiýetine şaýatlyk edýär.

Mundan başga-da, sikloheksanon ajaýyp çözüji häsiýetlere eýe bolup, ony dürli programmalarda aýrylmaz bir elemente öwürýär.Organofosfat insektisidleri we olaryň analoglary ýaly pestisidleri eritmek we ýaýratmak üçin örän täsirli.Bu, pestisidleri netijeli we maksatly eltip bermek möhüm ähmiýete eýe bolan oba hojalygynda aýrylmaz hyzmatdaş bolýar.Mundan başga-da, iň oňat yzygiderliligi we gurluşy üpjün edip, boýalan we mat ýüpekler üçin ajaýyp tekizleýji serişde hökmünde çykyş edýär.Mundan başga-da, sikloheksanon ýalpyldawuk metallar üçin ygtybarly degreazer we agaç reňklemek we laklamak prosesinde möhüm element hökmünde çykyş edýär.

Sözümiň ahyrynda, “Cyclohexanone” dürli pudaklarda köp sanly amaly we peýdany hödürleýär.Önümçilikdäki ähmiýeti, neýlon ýaly esasy birleşmeleri öndürmek üçin himiki iýmit hökmünde görkezilýär.Mundan başga-da, senagat çözgüdi hökmünde köp taraplylygy we agrohimiýa we dokma önümçiligindäki täsiri ony dürli ugurlarda gymmatly baýlyga öwürýär.Sikloheksanonyň güýjüni gujaklaň - bu himiki ergin tükeniksiz mümkinçiliklere gapy açýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň