sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Diklorometan 99,99% Solventleri ulanmak üçin

CH2Cl2 diýlip hem atlandyrylýan Diklorometan, birnäçe wezipesi bolan ýörite organiki birleşme.Bu reňksiz, arassa suwuklygyň efir bilen meňzeş üýtgeşik ysy bar, ony kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Köp sanly ýokary aýratynlyklary bilen dürli pudaklarda aýrylmaz bir bölege öwrüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
Daş görnüşi

Reňksiz we arassa suwuklyk

Reňksiz we arassa suwuklyk

Arassalyk % , ≥

99.95

99.99

Suwuň düzümi Ppm , ≤ 100 90
Kislota (HCL ýaly) % , ≤ 0.0004 0.0002
Hroma Hazen (Pt - co) 10 10
Buglanmagyň galyndysy % , ≤ 0.0015 0.0015
Hlorid % , ≤ 0.0005 0.0003

Ulanylyşy

Diklorometanyň esasy aýratynlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.Ol çözüji, ekstraktiw we mutagen hökmünde giňden ulanylýar we barlaghanalarda we gözleg desgalarynda meşhur bolýar.Etanolda we efirde çözülişi we ýanmazlygy ony nebit efir ýaly ýangyjy maddalara has ygtybarly alternatiwa edýär.Bu häsiýet, pes basyşly sowadyjylarda we kondisioner enjamlarynda däne tüssesi we sowadyjy üçin dixlorometany meşhur saýlaýar.Iň ýokary öndürijiligini saklamak bilen, howply himiki maddalary çalşyp bilmek, howpsuzlygy möhüm pudaklarda ilkinji saýlamaga öwürýär.

Mundan başga-da, metilen hlorid elektronika pudagynda möhüm rol oýnaýar.Onuň ajaýyp arassalaýyş we peseldiji aýratynlyklary, elektronika önümçiliginde zerur bolan arassalamak üçin ideal edýär.Çylşyrymly zynjyr tagtalaryndan näzik böleklere çenli metilen hlorid düýpli, tegmilsiz arassalaýyş işini üpjün edýär.Mundan başga-da, köp sanly gymmatly birleşmeleri öndürmäge ukyply organiki sintezde aýrylmaz aralykdyr.Dürli pudaklarda bolmagy onuň köp taraplydygyny we aýrylmazlygyny görkezýär.

Diklorometan giňden ulanylmakdan başga-da, dişli ýerli anestezik, ýangyn söndüriji we metal üstündäki boýag arassalaýjy we peseldiji serişde hökmünde ajaýyp öndürijilige eýedir.Anestezi we ýangyny söndürmek ukyby, özboluşly aýratynlyklaryny görkezýär.Mundan başga-da, metal ýüzlerden islenmeýän örtükleri we hapalaýjylary netijeli aýyrýar, boýamak we mundan beýläk işlemek üçin amatly kanwany üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, diklorometan ajaýyp häsiýetleri bolan köpugurly birleşme.Ajaýyp öndürijiligini saklamak bilen, howply maddalary çalyşmak ukyby ony köp pudaklarda gymmatly baýlyga öwürýär.Galla tüssesinde, elektronika önümçiliginde ýa-da diş önümlerinde ulanylsa-da, metilen hlorid ygtybarly saýlawdygyny subut etdi.Köp sanly amaly we ajaýyp aýratynlyklary bilen bu organiki birleşme, dünýädäki köp sanly pudagy özgertmäge taýyn.Metilen hloridiň güýjüni başdan geçiriň we senetiňizde täze mümkinçilikleri açyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň