sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Pestisidler üçin tionil hlorid

Tionil hloridiň himiki formulasy ýörite organiki däl birleşme bolup, dürli pudaklarda ulanylýar SOCl2.Bu reňksiz ýa-da sary suwuklygyň güýçli ysy bar we aňsatlyk bilen kesgitlenýär.Tionil hlorid, benzol, hloroform we tetrahlorid ýaly organiki erginlerde erär.Şeýle-de bolsa, suwuň barlygynda gidroliz edýär we gyzdyrylanda çüýrär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
KOH %

≥90.0

90.5

K2CO3 %

≤0.5

0.3

HLORID (CL) % ≤0.005 0.0048
Sulfat (SO4-) % ≤0.002 0.002
Nitrate & Nitrite (N) % ≤0.0005 0.0001
Fe % ≤0.0002 0.00015
Na % ≤0.5 0.48
PO4 % ≤0.002 0.0009
SIO3 % ≤0.01 0.0001
AL % ≤0.001 0.0007
CA % ≤0.002 0.001
NI % ≤0.0005 0.0005
Agyr metal (PB) % ≤0.001 No

Ulanylyşy

Tionil hloridiň esasy aýratynlyklaryndan biri, kislota hloridleriniň öndürilmeginde esasy orny.Bu birleşme karboksil turşulyklary bilen ajaýyp reaktiwligi sebäpli bu programma üçin giňden ulanylýar.Mundan başga-da, tionil hlorid pestisidleri, derman önümlerini, boýaglary we beýleki köp sanly organiki birleşmeleri öndürmekde möhüm elementdir.Köpugurlylygy we uýgunlaşmagy ony himiýa pudagynda meşhur material edýär.

Tionil hlorid bilen, berk pudak standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli önüm alýandygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.Formulalarymyz arassalygyny we kuwwatyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini geçirýärler.Her partiýa yzygiderlilik we ygtybarlylyk üçin seresaplylyk bilen gözegçilik edilýär we dürli programmalar üçin ilkinji saýlama bolýar.

Derman öndürijilerinden başlap, pestisid öndürijilerine we boýag öndürijilerine çenli, Tionil Hlorid dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp ulanylýar.Dürli birleşmeler bilen reaksiýa etmek ukyby, öndürijiligi we öndürijiligi ýokarlandyrylan himiki çözgütleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Tionil hloridimiz daşamak we saklamak wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin syzdyryjy gaplarda gaplanýar.

Sözümiň ahyrynda, tionil hlorid birnäçe pudakda ulanylýan köpugurly we aýrylmaz birleşme.Onuň ajaýyp reaktiwligi kislota hloridleri, pestisidleri, derman önümlerini, boýaglary we beýleki köp sanly organiki birleşmeleri öndürmek üçin amatly edýär.Hil we önümçilik ülňülerine boýun bolmak bilen, yzygiderli we ygtybarly netijeleri bermek üçin tionil hloride ynanyp bilersiňiz.Tionil hloridiň artykmaçlyklaryny görmek we önümçiligiňizi täze belentliklere çykarmak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň