sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Himiki araçylaryň sintezi üçin Tetrahidrofuran

Tetrahidrofuran (THF), tetrahidrofuran we 1,4 epoksibutan diýlip hem tanalýar, dürli pudaklaryň aýrylmaz bölegi bolan heterosiklik organiki birleşme.THF-iň himiki formulasy efirlere degişli we furanyň doly gidrogenleşmeginiň netijesidir C4H8O.Özboluşly aýratynlyklary ony dürli programmalar üçin meşhur saýlamaga öwürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
Daş görnüşi

Reňksiz aç-açan suwuklyk

Arassalyk % ≥

99.9

99.9258

Çyglylyk % ≤ 0.01 0.007
Hromatiki (APHA) 10 5
Peroksid mg / kg ≤ 50 12

Ulanylyşy

THF-iň esasy aýratynlyklaryndan biri, çözüji hökmünde köp taraplylygydyr.Bu reňksiz, arassa suwuklyk suw, etanol, efir, aseton we benzol ýaly dürli maddalarda ereýär.Ajaýyp çözülişi, derman, polimer we örtük ýaly dürli pudaklarda dürli birleşmeleri eritmek üçin ideal edýär.Rezinleri, plastmassalary ýa-da beýleki organiki materiallary eritmeli bolsaňyz, THF ýokary netijelilik we täsirlilik bilen ajaýyp tölege ukyplylygy üpjün edýär.

THF ajaýyp çözüji bolmakdan başga-da, himiki sintezde möhüm aralykdyr.Köp reaksiýalarda ýa-da reaksiýa serişdesi hökmünde möhüm rol oýnaýar.Metal duzlary bilen toplumlary emele getirmek we dürli molekulalar bilen utgaşdyrmak ukyby ony derman, agrohimiýa we ýörite himiki önümler öndürmekde möhüm gurluş bölegi edýär.Sintez prosesiňiziň bir bölegi hökmünde THF-ni ulanmak bilen, önümçiligiňiziň tygşytly we tygşytly bolmagyny üpjün edip, hasyllylyga we reaksiýa derejesine garaşyp bilersiňiz.

THF çözüji we sintetiki aralyk hökmünde ulanmakdan başga-da, analitiki reagent hökmünde giňden ulanylýar.Onuň ýokary arassalygy we durnuklylygy, gaz hromatografiýasy we suwuk hromatografiýa ýaly dürli seljeriş usullary üçin ideal edýär.Çylşyrymly garyndylarda dürli birleşmeleri kesgitlemäge we aýyrmaga kömek edýär, takyk we ygtybarly analitiki netijeleri almaga kömek edýär.Himiýa, biohimiýa ýa-da daşky gurşaw ylymlary boýunça gözleg geçirýärsiňizmi, THF laboratoriýaňyz üçin gymmatly baýlyk bolup biler.

Gysgaça aýtsak, tetrahidrofuran (THF) dürli pudaklarda amaly tapýan köpugurly birleşme.Ajaýyp tölege ukyplylygy, himiki sintez ukyby we analitiki reaktiwligi ony organiki maddalary eritmekden başlap, derman öndürijilerine çenli möhüm komponente öwürýär.Ajaýyp aýratynlyklary we giň ulanylyşy bilen THF ygtybarly erginleri, täsirli sintetiki araçylary we takyk analitiki reagentleri talap edýän islendik pudak üçin bahasyna ýetip bolmajak guraldyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň