sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Tetrahloretilen, senagat meýdany üçin 99,5% reňksiz suwuklyk

Perkloretilen diýlip hem atlandyrylýan Tetrahloretilen, C2Cl4 formulasy bilen organiki birleşme we reňksiz suwuklykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Sinjiangye Chemical Co., Ltd.”, senagat pudagynda köp sanly amaly bolan güýçli birleşme bolan Tetrahloretileni hödürlemek bilen buýsanýar.Himiki önümler, şol sanda howply himiki maddalar bilen toplumlaýyn toplumymyz bilen, ygtybarly hil, abraý we berk dolandyryş ygrarlylygymyz arkaly dünýädäki ulanyjylaryň ynamyny gazandyk.Hainan erkin söwda portunda ýerleşýän täze golçur kärhanamyz, Hainan Sinszýan senagat söwda kärhanasy, bize goşmaça syýasat goldawyny berýär we gymmatly müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikler açýar.

Tehniki görkeziji

Emläk Bölüm Gymmatlyk Synag usuly
Daş görnüşi Reňksiz suwuklyk Visuelle
Otnositel dykyzlyk @ 20/4 ℃ 1.620min ASTM D4052
otnositel dykyzlygy 1.625max ASTM D4052
Distillasiýa aralygy 160mmHg
IBP C derejesi 120min ASTM D86
DP C derejesi 122max ASTM D86
Fleş nokady C derejesi Hiç ASTM D56
Suwuň düzümi % massa Maks ASTM D1744 / E203
Reňk PT-koskale 15 Maks ASTM D1209
GC puity % Mass 99.5min GAZ HROMATOGRAFI .ASY

Ulanylyşy

Perkloretilen diýlip hem atlandyrylýan Tetrahloretilen, esasan, dürli pudaklarda organiki çözüji hökmünde ulanylýar.Köpugurly madda hökmünde köp sanly önümçilik prosesinde möhüm komponent bolup hyzmat edýär.Esasy ulanylyşynyň biri, gury arassalaýjy serişde bolup, matalardan gaty tegmilleri we topragy aýyrmakda ýokary ukyplylygy we netijeliligi hödürleýär.Mundan başga-da, önümçilik goşundylarynda has berk we has berk baglanyşyklary döredip, ýelimler üçin çözüji hökmünde çykyş edýär.

Tetrahloretilen, çözüji häsiýetlerinden başga-da, metallar üçin peselýän ergin hökmünde ýokarydyr.Highokary tölege ukyplylygy bilen, metal ýüzündäki ýaglary, ýaglary we beýleki hapalary netijeli aýyrýar we olary gaýtadan işlemäge ýa-da örtmäge taýýarlaýar.Mundan başga-da, dürli önümlerden çyglylygy netijeli aýyrýan we artykmaç çyglylyk zerarly zeper ýetmeginiň öňüni alýan desikant hökmünde işleýär.

Köpugurlylygyny hasam giňeltmek bilen, Tetrahloretilen boýag aýyryjy, mör-möjeklerden goraýjy we ýag çykaryjy hökmünde ulanylyp bilner.Organiki sinteziň çäginde köp sanly himiki maddalaryň we birleşmeleriň ösmegi üçin möhüm gurluş bolup hyzmat edýär.Programmalaryň giň toplumy, önümçilik çözgüdi hökmünde uýgunlaşmagyny we netijeliligini görkezýär.

Şandong Sinszýanýe himiýa kärhanasynda, jikme-jikliklere üns bermegi ileri tutýarys we bir göz bilen aýdyňlyga çalyşýarys.Müşderilerimiz, Tetrahloretileniň önümçilik proseslerine goşulmagy barada habarly karar bermek üçin hödürleýän önümimiziň jikme-jik beýanyna bil baglap bilerler.Goşundynyň aýratynlyklaryna we amaly programmalaryna giňişleýin düşünmek bilen, müşderilerimiziň bu köpugurly önümiň artykmaçlyklaryny hasam artdyrmak üçin ähli zerur maglumatlaryň bardygyny üpjün edýäris.

Sözümiziň ahyrynda, ylmy dolandyryşa, ýokary hilli önümlere we netijeli hyzmat etmeklige bolan ygrarlylygymyz, abraýly müşderilerimize iň oňat çözgütleri bermäge itergi berýär.Himiýa pudagynda toplan tejribämiz we güýçli hyzmatdaşlygymyz ulgamy bilen, müşderilerimiziň amallary üçin iň ygtybarly materiallary almagyny kepillendirýäris.“Shandong Sinjiangye Chemical Co., Ltd.” içerde we halkara derejesinde dürli gatlaklardan bolan dostlar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Tetrahloretileniň hödürleýän tükeniksiz mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bilelikde üstünlikli syýahat edeliň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň