sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Boýag senagaty üçin izopropanol

Isopropanol (IPA), 2-propanol diýlip hem atlandyrylýar, dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly organiki birleşme.IPA-nyň himiki formulasy n-propanolyň izomeridir we reňksiz aç-açan suwuklyk C3H8O.Etanol bilen asetonyň garyndysyna meňzeýän üýtgeşik ys bilen häsiýetlendirilýär.Mundan başga-da, IPA suwda ýokary erginlilige eýedir we etanol, efir, benzol we hloroform ýaly dürli organiki erginlerde eräp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
Daş görnüşi Ysly ysly reňksiz açyk suwuklyk
Reňk Pt-Co

≤10

<10

Dykyzlygy 20 ° C. 0.784-0.786 0.785
Mazmuny % ≥99.7 99.93
Çyglylyk % ≤0.20 0.029
Kislota (CH3COOH) Ppm ≤0.20 0.001
Buglanan ýaşaýyş % ≤0.002 0.0014
Karboksid (ACETONE) % ≤0.02 0.01
SULFIDE (S) MG / KG ≤1 0.67

Ulanylyşy

Izopropanol ajaýyp öndürijiligi sebäpli köp ugurlarda giňden ulanylýar.Esasy ulanylyşy, dürli dermanlary we dermanlary öndürmekde esasy düzüm bölegi hökmünde derman senagatynda durýar.Munuň içine antiseptikler, spirtli içgiler we dezinfeksiýa üçin zerur arassalaýjy serişdeler girýär.Mundan başga-da, IPA kosmetika önümlerinde, esasanam toner we aşgazan hökmünde giňden ulanylýar.Suwda we organiki erginlerde erginligi, losýonlar, kremler we hoşboý yslar ýaly gözellik önümlerini düzmek üçin ajaýyp saýlawy edýär.

Derman we kosmetika önümlerinden başga-da, IPA plastmassa önümçiliginde hem möhüm rol oýnaýar.Çydamly we köpugurly plastmassa önümlerini döretmäge kömek edip, önümçilik prosesinde çözüji we aralyk hökmünde ulanylýar.Mundan başga-da, IPA efir ýaglaryny we tagam birleşmelerini çykarmak üçin çözüji hökmünde hoşboý ys pudagynda giňden ulanylýar.Köp organiki maddalary eritmek ukyby, islenýän tagamlaryň netijeli çykarylmagyny we saklanmagyny üpjün edýär.Netijede, IPA boýag we örtük pudagynda çözüji we arassalaýjy serişde hökmünde çykyş edip, soňky önümiň islenýän yzygiderliligini we durnuklylygyny gazanmaga kömek edýär.

Gysgaça aýtsak, izopropanol (IPA) köp sanly pudakda köp sanly artykmaçlygy hödürleýän gymmatly birleşme.Organiki tebigaty, ýokary çözülişi we üýtgeşik aýratynlyklary ony derman, kosmetika, plastmassa, hoşboý ys, boýag we başgalar üçin ideal edýär.IPA-nyň dürli goşundylary bar we köp taraplylygy we netijeliligi ony dürli önümçilik prosesleriniň aýrylmaz bölegine öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň