sahypa_banner
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Organiki sintez üçin izopropanol

n-Propanol (1-propanol hem diýilýär) dürli pudaklarda giňden ulanylýan möhüm organiki birleşme.Molekulýar agramy 60.10 bolan bu arassa, reňksiz suwuklyk, CH3CH2CH2OH ýönekeý gurluş formulasyna we C3H8O molekulýar formulasyna eýedir we ajaýyp häsiýetlere eýedir.Adaty temperatura we basyş şertlerinde n-propanol suwda, etanda we efirde ajaýyp erginini görkezýär we köp sanly amaly üçin amatly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkeziji

Harytlar Bölüm Standart Netije
Daş görnüşi Reňksiz suwuklyk
Derňew wt (m / m)

≥99.5%

99,88%

Reňk APHA Pt-Co ≤10 5
Suw m / m ≤0.1% 0.03%
Dykyzlygy Kg / l 0.804-0.807 0.805
Gaýnama nokady 97.2 97.3
Mugt kislota m / m ≤0.003% 0.00095%

Ulanylyşy

Himiki sintezi taýdan propionaldegid etileniň okso-sintezi bilen alynýar we peselýär.Bu amal, n-propanolyň arassalygyny we ýokary hilli ülňülerini üpjün edýär we ony dürli ulanmak üçin amatly edýär.

N-propanolyň esasy goşundylaryndan biri organiki sintezdir.Derman senagatynyň möhüm bölegi bolup, probenekid, natriý valproat, eritromisin, epilepsiýa dermanlary, gemostatik ýamalar BCA, tiamin, 2,5-dipropilpikolin kislotasy ýaly derman birleşmelerinde ulanylýar we önümçilikde möhüm rol oýnaýar. Propilamin.Bu birleşmeler lukmançylyk bejergisiniň ösmegine ep-esli goşant goşdy we saglyk netijeleriniň gowulaşmagyna ýol açdy.

Mundan başga-da, n-propanol analitiki reagent hökmünde hem ulanylyp bilner.Özboluşly aýratynlyklary we ýokary arassalygy ony dürli laboratoriýa derňewleri üçin ygtybarly gural edýär, netijede takyk we takyk ölçegler bolýar.Gözlegçiler we alymlar ygtybarly we köpelip boljak netijeleri üpjün edip, seljeriş işlerinde n-propanolyň yzygiderliligine we netijeliligine bil baglaýarlar.

N-propanolyň ýene bir görnükli ulanylyşy, ýanmagyň temperaturasyny ýokarlandyrmak ukybydyr.Bu köpugurly birleşmäni alkanlar we alkenler bilen garyşdyryp, ýanmagyň temperaturasyny ep-esli ýokarlandyryp bolýar.Bu häsiýet, ýangyjyň garyşmagy üçin has gowy saýlama edýär, ýanmagyň has gowy netijeliligini üpjün edýär we arassa energiýa çeşmelerini öňe sürýär.

Sözümiň ahyrynda, n-propanol ajaýyp aýratynlyklary we köp taraplylygy sebäpli dürli pudaklarda güýçli we aýrylmaz birleşme.Derman senagaty, zerur dermanlary sintez etmek üçin öz mümkinçiliklerinden peýdalanýar, laboratoriýalar bolsa analitiki reagentler hökmünde ygtybarlylygyna bil baglaýarlar.Mundan başga-da, n-propanol ýangyjyň garyndysynyň möhüm düzüm bölegine öwrülip, ​​ýanýan temperaturanyň ýokarlanmagynda rol oýnaýar.N-Propanol öndürmekde we üpjün etmekde bazar lideri hökmünde kompaniýamyz, aýratyn zerurlyklaryňyza ygtybarly çözgütler hödürläp, ýokary hilli standartlary üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň